background

About us

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy Orbit Car Hire

1 Za pomocą niniejszej Polityki prywatności i Warunków użytkowania Orbit Car Hire ehf. Baugakór 7, 203 Kópavogur, Islandia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Reykjaviku, NIP: 550920-1660 it

 

Strona internetowa www.orbitcarhire.com, użytkownicy usług, klienci i inne osoby, z którymi wchodzą w stosunek umowny (dalej dalej: użytkownicy) informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2 Witryna www.orbitcarhire.com to system rezerwacji wynajmu samochodów, który umożliwia użytkownikowi (w zależności od dostępności) rezerwację samochodów u różnych wypożyczalni samochodów w różnych lokalizacjach i w różnych krajach (w UE i poza UE).

Użytkownik zawiera umowę najmu samochodu bezpośrednio z dostawcą usługi najmu samochodu, u którego użytkownik zarezerwował samochód za pośrednictwem systemu rezerwacji. Ochrona danych osobowych, które użytkownik przekazał bezpośrednio wypożyczalni samochodów (np. Przy zawieraniu umowy najmu samochodu), jest przedmiotem postanowień takiej umowy pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usługi najmu samochodu (uwzględniając przepisy zawarte w życie w kraju wynajmu). Należy pamiętać, że niektórzy dostawcy usług wynajmu samochodów mogą mieć systemy śledzenia GPS zainstalowane w niektórych lub wszystkich swoich pojazdach, z zastrzeżeniem zasad takich dostawców usług wynajmu samochodów.

 

Definicje użyte w Polityce mają takie samo znaczenie, jak zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie.

3 Użytkownik niniejszym zgadza się i zobowiązuje się:

 

 • W celu podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, adres, kraj zamieszkania, numer karty kredytowej lub debetowej oraz dane użytkownika dotyczące płatności za rezerwację lub przedpłaty na potrzeby rezerwacji procedura za pośrednictwem przedstawiciela (a więc w celu wykonania umowy między przedstawicielem a użytkownikiem);
 • Że dane, o których mowa w poprzednim paragrafie są niezbędne do dokonania rezerwacji oraz późniejszej realizacji umowy, a co za tym idzie użytkownik zezwala na przesłanie swoich danych osobowych do wypożyczalni samochodów, pośrednika kontraktowego do wykonania prowadzenie rezerwacji, organizacja przeprowadzająca kontrolę bezpieczeństwa kart kredytowych lub debetowych lub partner umowy w zakresie świadczenia różnych usług związanych z realizacją umowy, np. usługi przetwarzania płatności.

4 Korzystając ze strony www.orbitcarhire.com, użytkownik jest świadomy i przyjmuje do wiadomości, że:

 

 • Ich dane osobowe (dane, na które użytkownik wyraził wyraźną zgodę, a także dane, które muszą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków umownych i ustawowych oraz dane o kartach kredytowych gromadzone podczas korzystania z systemu rezerwacyjnego) są przetwarzane w zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Islandii, w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Każde przetwarzanie i cel przetwarzania danych osobowych użytkownika wynika z jednej z ważnych podstaw przetwarzania danych, tj. Z:
 • Umowa (dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy oraz do wypełnienia wymaganych zobowiązań umownych),
 • Prawodawstwo (dane osobowe, które muszą być gromadzone i / lub przechowywane zgodnie z przepisami),
 • Wyraźna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (tylko w odniesieniu do danych i celu, na który użytkownik wyraził wyraźną zgodę. W przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika, zgoda taka może zostać cofnięta w dowolnym czas);
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane również w oparciu o prawnie uzasadniony interes, tj. W celu prowadzenia badań statystycznych i / lub analiz, które mogą być prowadzone w celu ciągłego doskonalenia doświadczenia użytkownika i jakości usług oraz dalszego planowania i rozwoju usług pod warunkiem. W badaniach statystycznych i analizach uwzględniany jest minimalny zakres danych osobowych wraz z anonimizacją i pseudonimizacją, tak aby wykorzystywane dane osobowe w ogóle nie pozwalały na identyfikację indywidualnego użytkownika;
 • Zgody można wycofać na piśmie za pomocą specjalnego formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem ⦁com/en/contact/. W przypadku cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych zebranych na podstawie zgody lub zaprzestaje ich przetwarzania w celu, w jakim zgoda została wyrażona;
 • Użytkownikami danych osobowych są Orbit Car Hire ehf., Orbit Car Hire ehf. partnerami umownymi, a także organami państwowymi, przy czym każdorazowe wykorzystanie danych osobowych przez Orbit Car Hire ehf. partnerami umownymi jest stosunek umowny, który spełnia wymogi dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych; dostęp do danych osobowych jest możliwy wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi;
 • Dane osobowe niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu i świadczenia usługi mogą być, zgodnie z odpowiednimi i stosownymi zabezpieczeniami (np. Szyfrowanie), przekazywane do Islandii, gdzie będą przechowywane w celu przetwarzania i wykorzystywania;
 • Że dane osobowe użytkownika, wykorzystywane na potrzeby procedur rezerwacyjnych, a tym samym realizacji zamówienia, mogą być przesłane, zgodnie z odpowiednimi i odpowiednimi zabezpieczeniami, do kraju, w którym realizowana jest umowa, który nie ma równego bezpieczeństwa standardy dotyczące bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wymaganej ochrony technicznej danych osobowych (np. szyfrowanie);
 • Że adres e-mail użytkownika będzie używany do powiadamiania użytkownika o samej rezerwacji, w tym do wysyłania potwierdzenia lub zmian w rezerwacji oraz do informowania go o aktualizacjach i zmianach na stronie przedstawiciela ⦁com, gdy dotyczy to realizacji sama umowa;
 • Że numer telefonu użytkownika będzie używany tylko w sytuacjach awaryjnych związanych z realizacją zamówienia, takich jak awaria lub problemy z rezerwacją użytkownika;
 • Przedstawiciel może przesyłać dostawcom i partnerom zanonimizowane dane statystyczne dotyczące użytkowników, które nigdy nie zawierają ich danych osobowych, a tym samym uniemożliwiają identyfikację indywidualnego użytkownika;
 • Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do czasu wygaśnięcia stosunków umownych lub do czasu uregulowania i wykonania zobowiązań umownych lub przedawnienia wszystkich roszczeń. Niektóre dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. 10 lat w przypadku niektórych danych z przepisów podatkowych i finansowych), w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz w celu wykonania lub odpowiedzi na zarzuty, jeżeli wszelkie, które mogą wynikać bezpośrednio z relacji między użytkownikiem a Orbit Car Hire ehf. lub z relacji pomiędzy Orbit Car Hire ehf. i osoby trzecie;
 • Ma prawo do wydruku lub wglądu do zebranych danych osobowych oraz prawo do poprawiania danych osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że ​​przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe; prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie są one niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków ustawowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawowego interesu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z powyższego za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem ⦁ https://www.orbitcarhire.com/pl/polityka-prywatnoci/
 • W przypadku, gdy użytkownik uważa, że ​​przetwarzanie danych osobowych zostało naruszone, można złożyć skargę za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.orbitcarhire.com/pl/polityka-prywatnoci/ lub w organie nadzorczym (komisarz ds. Informacji);
 • Dostęp do tych danych osobowych uzyskuje się za pośrednictwem serwera, który wykorzystuje aktualne technologie do ochrony danych osobowych (np. 256-bitowe szyfrowanie);
 • Korzystanie z systemu bezpieczeństwa jest dostępne wyłącznie na podstronie ⦁com, na której użytkownik może zobaczyć lub wprowadzić swoje dane osobowe;
 • Ikona zablokowanej kłódki wskazuje, że użytkownik znajduje się na stronie internetowej z bezpiecznym połączeniem, natomiast ikona kłódki z czerwonym krzyżem (Google Chrome), szara kłódka z czerwoną błyskawicą (Mozilla Firefox) lub ostrzeżenie Internet Explorer , Bing) wskazuje, że użytkownik znajduje się na niezabezpieczonej stronie.

5 Subskrypcja e-newsów

 • Użytkownik wyraża zgodę na wyraźną lub odrębną aplikację (MailChimp), że dane osobowe podane podczas zapisywania się do e-newsów są wykorzystywane lub przetwarzane w celu wysyłania wiadomości związanych z działalnością przedstawiciela (kampanie, aktualności, informacje o konkursach z nagrodami i inne działania marketingowe) , ogólne informacje o przedstawicielu) na jego adres e-mail.
 • Zgodę na otrzymywanie e-newsów można w każdej chwili wycofać. Anulowanie można dokonać w ramach przesłanych wiadomości e-mail, klikając link „Wypisz się” lub wysyłając powiadomienie o anulowaniu na adres e-mail: gdpr@orbitcarhire.com

6 Przedstawiciel niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się do: przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującymi w Islandii.

7 Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że bezpieczeństwo danych w trakcie przetwarzania kart kredytowych zapewnia outsourcer Rapyd, który jest autoryzowanym dostawcą tych usług.

8 Przedmiotowa Polityka jest dostępna na www.orbitcarhire.com i wchodzi w życie 15 września 2020 roku,